Current Leadership of ZZU

Secretary of the Committee of the Communist Party of China (CPC), Zhengzhou University (ZZU): Niu Shucheng


President & Deputy Secretary of the Committee of CPC, ZZU: Liu Jiongtian

Deputy Secretary of the Committee of CPC, ZZU, Chairman of the Trade Union, ZZU: Li Xingcheng

Deputy Secretary of the Committee of CPC, ZZU: Jia Shaoxin

Secretary of the Commission for Disciplinary Inspection, ZZU: Xu Dongsheng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

President: Liu Jiongtian

Vice President: Qu Lingbo

Vice President: Zhang Qianhong

Vice President: Gu Zhenqing

Vice President: Guan Shaokang

Vice President: Han Guohe

Vice President: Wu Hongyang

Vice President: Zhao Minghao