Current leaders

Song Zhenghui

Secretary of the Committee of the Communist Party of China (CPC), Zhengzhou University (ZZU)

Liu Jiongtian

President & Deputy Secretary of the Committee of CPC, ZZU

Li Xingcheng

Deputy Secretary of the Committee of CPC, ZZU, Chairman of the Trade Union, ZZU

Jia Shaoxin

Deputy Secretary of the Committee of CPC, ZZU

Xu Dongsheng

Secretary of the Commission for Disciplinary Inspection, ZZU

Liu Jiongtian

President

Qu Lingbo

Vice President

Zhang Qianhong

Vice President

Gu Zhenqing

Vice President

Guan Shaokang

Vice President

Han Guohe

Vice President

Wu Hongyang

Vice President

Zhao Minghao

Vice President